KAKO PRODATI ODUZETE CIGARETE: Moguće da Vlada predloži lex specialis, prema važećoj Uredbi opcija javna licitacija

Uprava prihoda i carina Crne Gore donijela je odluku o oduzimanju duvanskih proizvoda bez akciza, vrijednih više desetina miliona eura, koji su bili uskladišteni u Slobodnoj carinskoj zoni u Luci Bar, a kojima su istekli rokovi za izmještanje.
KAKO PRODATI ODUZETE CIGARETE: Moguće da Vlada predloži lex specialis, prema važećoj Uredbi opcija javna licitacija

Tim povodom predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, ministar finansija Aleksandar Damjanović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Uprave Rade Milošević juče su posjetili Slobodnu zonu Luke Bar.

Iz UPC su saopštili da je oduzeto približno 140 hiljada paketa cigareta, čija je vrijednost cirka 122 miliona eura, prema evidentiranom carinskom dugu.

Premijer Abazović je ovom prilikom najavio da će se napraviti popis kompletne robe i ako se za to steknu zakonski uslovi, roba će biti prodata na inostranom tržištu jer je, kako je Abazović kazao, naše jako malo.

Neki od načina na koji se oduzeta roba može prodati propisani su Uredbom o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom.

Međutim, prema informacijama portala Standard, ukoliko konačna odluka bude prodati oduzete cigarete na inostrano tržište, postoji mogućnost da Vlada Crne Gore predloži poseban zakonski predlog za ovaj slučaj, u vidu lex specialis, ili će se na bazi važećeg Carinskog zakona modelirati navedena Uredba.

Ovom Uredbom propisuju se način i uslovi prodaje carinske robe, koja je oduzeta na osnovu Carinskog zakona; carinske robe koja je ustupljena državi; druge carinske robe, koju prodaju organi carinske službe. Ovom uredbom se propisuju takođe uslovi za druge postupke u vezi sa robom, ustupanje, uništenje robe i dr.

Više od 100.000 paketa postaje vlasništvo države, Abazović: Šverc cigareta od danas ”klinički mrtav”

VLASNICI SE MOGU JAVITI ZA ROBU, OPCIJA I JAVNA LICITACIJA

Članom 2 propisano je da ako se kod organa carinske službe nađe roba, čiji vlasnik nije poznat, a može se osnovano zaključiti da se radi o carinskoj robi, carinski organ na svojoj oglasnoj tabli objavljuje spisak sa opisom ove robe, i to u trajanju od 30 dana. Roba se čuva 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Ako se u ovom roku ne javi vlasnik, ne reguliše carinski status robe, ne preuzme robu i ne plati troškove u vezi sa čuvanjem i prevozom robe, sa robom se postupa u skladu sa ovom uredbom.

Dalje je propisano da robu prodaje carinarnica, a da direktor Uprave carina može izabrati i ovlastiti lica van carinske službe za obavljanje pojedinačnih usluga (prevoz, skladištenje, prodaju itd.) Dalje, organ carinske službe obrazuje Komisiju za procjenu vrijednosti robe, provjeravanje da li postoje uslovi za prodaju, provjeravanje da li je zabranjen uvoz te robe u Crnu Goru, zatim provjerava da li roba ispunjava tržišne uslove, te utvrđuje način prodaje robe.

Carinarnica će dati u prodaju samo onu robu za koju je bilo prethodno utvrđeno da nije zabranjen uvoz iste u Republiku Crnu Goru i da roba ispunjava fito-veterinarske- sanitarne i tržišne uslove. Roba, koja ne ispunjava navedene uslove, uklanja se sa carinskog područja, odnosno uništava se.

Carinarnica može, do objavljivanja javne prodaje, odobriti licu na koje glasi prevozna isprava ili vlasniku robe, osim robe oduzete u prekršajnom postupku, da robu podigne radi carinjenja ili vraćanja u inostranstvo.

Javna prodaja robe se vrši na javnoj licitaciji, putem prikupljanja ponuda ili putem neposredne pogodbe. Robu, čiju vrijednost je Komisija iz člana 5 ove uredbe procijenila na iznos iznad 1000 eura, se po pravilu prodaje na javnoj licitaciji. Na javnoj licitaciji mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji Crne Gore, ako uplate propisanu kauciju i ako su registrovani za promet sa robom koja se licitira.

Roba se daje na licitaciju sa početnom cijenom, koja je jednaka procijenjenoj vrijednosti koju je utvrdila komisija.

Carinsku robu koja je ustupljena državi ili oduzeta, organ carinske službe može prodati pod uslovom da kupac obavi formalnosti za odobravanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe. Dodatno, Uredbom je propisano da, carinsku robu koja je ustupljena državi ili oduzeta, organ carinske službe može prodati pod uslovom, da je u kupovnu cijenu robe uključen carinski dug. Kada je u kupovnu cijenu robe uključen carinski dug, smatra se kao da je roba putem prodaje bila stavljena u slobodan promet. Carinarnica sama obračunava carinski dug.

Kupac ne može preuzeti robu dok ne uplati kompletnu kupovnu cijenu i u slučaju stavljanja robe u slobodan promet obračunatu carinu i druge dažbine, koje se naplaćuju prilikom uvoza.

Član 21 ove Uredbe propisuje da ako se roba ne proda ili se besplatno ne ustupi u skladu sa članom 20 ove uredbe, ista se uništava, u skladu sa posebnim propisima kojima je regulisan način i postupak uništavanja robe. Carinarnica može robu uništiti u slučajevima kada troškovi čuvanja, prodaje i drugi troškovi u vezi sa robom ne bi bili u srazmjeri sa iznosom koji bi se dobio prodajom.

Abazović: Dio duga FZO može biti vraćen kroz zaplijenu duvana

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

2 komentara


JovoZ

Od koga su naši The Untouchables oduzeli cigarete? Jesu li one zakonito ili nezakonito bile uskladištene u skladištima Luke Bar? Ko je ranije organizovao njihov šverc i transport (na desetine šlepera) prema Srbiji i Republici Srpskoj? Da li su sredstva dobijena od tog šverca korišćena i u političke svrhe?Odgovor će biti isti kao i za kokain u skladištu Krstovića u Zeti.

Odgovori
Rukfaš

I na kraju… država će platiti skladištenje robe, uništenje robe i robu. A kudravi prepakovani pekinezer će da dobije neku novu šansu.

Odgovori

POVEZANI ČLANCI

Vlada donijela novu Odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda u luci Bar

Šta se i kako iz Srbije krijumčari na Kosovo?

Uprava carina: U jednom danu zaplijenili robu vrijednu 50.000 eura

Uprava prihoda i carina: Adekvatnom primjenom nadležnosti radimo na efikasnom otkrivanju i suzbijanju organizovanog kriminala

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV “ZAPAD BANKE”: Falsifikovanom izjavom zatvorili kredit firme ,,Ofimmo“ od 1.500.000 eura

(FOTO) KARLEUŠA U MINIJATURNOJ KOMBINACIJI: “Topiš beton koliko si vrela”

Dačić: Crnogorci kroz istoriju bili na budžetu Rusije, a sada bi da sole pamet Srbiji

Omer Bajraktari novi predsjednik Opštine Ulcinj