IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU: Povećan broj prijavljenih za visoku korupciju, 10.742 krivične prijave, SDT optužilo 153 lica

U Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2021. godinu navodi se da je u toj godini prijavljeno 7,50% više lica kao izvršilaca krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu, a da je smanjen broj prijavljenih lica za krivična djela organizovanog kriminala za 118 lica. Povećan je broj prijavljenih lica za krivična djela visoke korupcije za 24,62%, a u toj godini podnijete su krivične prijave protiv 10.742 poznata učinioca krivičnih djela. Iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva podnijeto je prijava protiv 936 poznata punoljetna lica. Specijalno državno tužilaštvo je u 2021. godini optužilo 153 lica.
IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU: Povećan broj prijavljenih za visoku korupciju, 10.742 krivične prijave, SDT optužilo 153 lica

U VIŠEM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU OSTALE U RADU FINANSIJSKE ISTRAGE PROTIV 12 LICA

U izvještajnoj godini, iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva pokrenute su finansijske
istrage u 25 predmeta protiv 150 fizičkih i 6 pravnih lica i nareba o proširenju finansijske istrage u jednom predmetu protiv 6 fizičkih i 5 pravnih lica.

”Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja imovinske koristi, Specijalno državno tužilaštvo je podnijelo Višem sudu u Podgorici predlog za određivanje privremenih mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja pokretne i nepokretne imovine u 4 predmeta, 1 predlog za privremenu obustavu izvršenja novčane transakcije i 1 privremenu mjeru obezbjeđenja po predlogu punomoćnika oštećenog”, piše u Izvještaju.

Iz nadležnosti Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, dodaje se, pokrenuto je 5 finansijskih istraga protiv 5 lica, tako je sa 7 finansijskih istraga iz ranijih godina, protiv 13 lica, u radu bilo ukupno finansijskih istraga protiv 18 lica.

”U 2021. godini obustavljene su finsijske istrage protiv 4 lica, dok je u odnosu na 2 lica Višem sudu u Podgorici podnijet zahtjev za trajno oduzimanje imovine – stana površine 36 m2 KO Sveti Stefan, tako da su na kraju izvještajne godine ostale u radu finansijske istrage protiv 12 lica; Kaznena politika sudova i rad državnih tužilaca sa ciljem pooštravanja kaznene politike, detaljno su izloženi u izvještaju kroz obrađivanje kriminaliteta punoljetnih i maloljetnih lica, po glavama Krivičnog zakonika i pojedinim grupama krivičnih djela”, navodi se.

OSUĐUJUĆA PRESUDA U 94,28 ODSTO OPTUŽENJA

U pogledu bilansa ostvarenih rezultata procenat potvrđenih optužnica u postupku sudske
kontrole je 93,81%
; u postupku prethodnog ispitivanja optužnih predloga protiv 3.338 lica, u 98,83 % ovih akata sud nije utvrdio postojanje grešaka ili nedostataka, niti potrebu boljeg razjašnjenja stanja stvari u predmetu, kao smetnje za zakazivanje glavnog pretresa.

Po optuženjima osnovnih, viših i Specijalnog državnog tužilaštva, osuđujućom presudom riješeno je 94,28% optuženja, oslobađajućom 2,74% i odbijajućom presudom 0,81% optuženja, protiv 0,56% lica odlučeno je rješenjem o izricanju mjere bezbjednosti, dok je protiv 1,10% lica optuženje ustupljeno, a protiv 0,51% obustavljeno.

”Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja u 2021. godini državni tužioci su riješili predmete protiv 1.488 lica, od čega protiv 1.432 fizička lica, 28 pravnih lica i 28 odgovornih lica u pravnim licima. Po tom osnovu, u humanitarne svrhe uplaćeno je 520.850,00 eura, a na ime naknade štete oštećenom 506.767,67 eura. Navedeni podaci ukazuju da je zadržan trend primjene alternativnih načina rješavanja krivičnih predmeta u Državnom tužilaštvu”, navodi se u Izvještaju.

Dalje, u Izvještaju stoji, da su na osnovu sporazuma o priznanju krivice, presudom nadležnog suda riješeni predmeti protiv 271 lica, od čega protiv 249 fizičkih lica, protiv 11 pravnih i protiv 11 odgovornih lica u pravnom licu.

”Uz osudu na kaznu učinioci krivičnih djela obavezani su da uplate u humanitarne svrhe iznos od 144.000,00 eura i 56.417,06 erua na ime uplate oštećenom. U zaključenim sporazumima o priznanju krivice iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, na ime protivpravno stečene imovinske koristi, uplaćeno je u Budžet Crne Gore 681.117,31 eura”, dodaje se.

SMANJEN BROJ PRIJAVLJENIH ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

”Kada je u pitanju kriminalitet protiv punoljetnih lica o kojem se odlučivalo u stvarnoj nadležnosti osnovni, viših i Specijalnog državnog tužilaštva, nastavljen je proces koji traje već nekoliko godina. Dakle, u 2021. godini prijavljeno je 7,50% više lica kao izvršilaca krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu”, piše u Izvještaju.

Međutim, kako dodaju, u ukupnom broju ove kategorije učinilaca krivičnih djela, učinioci teških i najtežih krivičnih djela, za koja se po Krivičnom zakoniku može izreći kazna 10 godina zatvora ili teža, učestvuju sa 11,93% (ubistvo, ubistvo u pokušaju, teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju, silovanje, silovanje u pokušaju, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom, falsifikovanje novca, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, stvaranje kriminalne organizacije, primanje mita, pranje novca, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju), dok su ova krivična djela u 2020. godini učestvovala u procentu od 6,12%, što znači povećanje ovog vida kriminaliteta za 5,80%.

”Kada je u pitanju kriminalitet protiv punoljetnih lica o kojem se odlučivalo u stvarnoj nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva prijavljeno je 7,83% manje lica ovih krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnom broju prijavljenih učinilaca, organizovani kriminal čini 13,56%, visoka korupcija 77,67%, pranje novca 2,35%, terorizam 0,10%, ratni zločini 0,10%, dok je 6,19% ostalih krivičnih djela iz nadležnosti ovog tužilaštva”, navodi se.

U ukupnom kriminalitetu poznatih lica, maloljetnički kriminalitet učestvuje u procentu od 2,13%, stoji u Izvještaju. Dodaje se da je primjenom Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, u radu Državnog tužilaštva u 2021. godini ostvarena šira primjena alternativnih mjera u rješavanju predmeta u kojima su izvršioci maloljetnici.

Kako se ističe, smanjen je broj prijavljenih lica za krivična djela organizovanog kriminala za 118 lica, odnosno 48,16%.

”Zbog krivičnog djela teško ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i stvaranje kriminalne organizacije 4 lica; otmica i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice; teško ubistvo, ubistvo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice; otmica 11 lica; ubistvo 1 lice; teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije 25 lica; ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije 5 lica; ubistvo, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i stvaranje kriminalne organizacije 4 lica; ubistvo i teško ubistvo 2 lica; ubistvo, otmica i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice;

Za teško ubistvo 1 lice; nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i stvaranje kriminalne organizacije 3 lica; prevara, falsifikovanje isprave i stvaranje kriminalne organizacije 4 lica; stvaranje kriminalne organizacije 37 lica; davanje lažnog iskaza, pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, prevara i stvaranje kriminalne organizacije 2 lica; neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i stvaranje kriminalne organizacije 16 lica; prevara i stvaranje kriminalne organizacije 8 lica; neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, ubistvo, teško ubistvo, protivzakonit uticaj, davanje mita, teška tjelesna povreda i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice”, stoji u Izvještaju.

VIŠE PRIJAVLJENIH ZA VISOKU KORUPCIJU, MANJE ZA PRANJE NOVCA

Povećan je broj prijavljenih lica za krivična djela visoke korupcije za 24,62%.

Kako se dodaje u Izvještaju, po pojedinim krivičnim djelima i prijavljenim licima, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja prijavljeno je 410 lica, zbog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju 41 lice, a zloupotreba ovlašćenja u privredi 2 lica.

”Zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa prijavljeno je 6 lica; zloupotreba službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije 33 lica; zloupotreba službenog položaja izvršena na organizovan način 14 lica; zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršena na organizovan način 1 lice; zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi 67 lica”, navodi se.

Za zloupotrebu službenog položaja, nesavjestan rad u službi i prouzrokovanje lažnog stečaja prijavljeno je 5 lica, a za djelo zloupotreba službenog položaja, protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije 2 lica.

”Za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, zloupotreba ovlašćenja u privredi, protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije 12 lica; zloupotreba službenog položaja, prevara i stvaranje kriminalne organizacije 13 lica”, piše između ostalog.

Kako se navodi, smanjen je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela pranja novca za 35,29%.

”Po pojedinim predmetima i prijavljenim licima, zbog krivičnog djela pranje novca 5 lica; pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije 4 lica; pranje novca i utaja poreza 4 lica; pranje novca, zloupotreba ovlašćenja u privredi i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice; pranje novca i prevara 1 lice; pranje novca i zloupotreba ovlašćenja u privredi 3 lica; pranje novca, utaja poreza i doprinosa i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice; pranje novca, oštećenje povjerioca i stvaranje kriminalne organizacije 2 lica; pranje novca, zloupotreba ovlašćenja u privredi, falsifikovanje službene isprave i stvaranje kriminalne organizacije 1 lice”, piše u Izvještaju.

U 2021. godini, zbog krivičnog djela terorizam prijavljeno je 1 lice.

Zbog krivičnog djela protiv izbornih prava iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva u
izvještajnom periodu nije bilo prijavljenih lica.

Smanjen je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv života i tijela za 15,95%.

”Zbog krivičnog djela ubistvo prijavljeno je 5 lica, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju prijavljeno je 21 lice, zbog krivičnog djela teško ubistvo prijavljeno je 5 lica, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju prijavljeno je 9 lica, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pomaganju prijavljena su 2 lica, zbog krivičnog djela nehatno lišenje života 1 lice, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda prijavljeno je 118 lica, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda 158 lica, zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči 33 lica, zbog krivičnog djela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi 22 lica”, stoji u Izvještaju.

Povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina za 28,07%.

Zbog krivičnih djela protiv izbornih prava iz nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava prijavljeno je 1.005 lica.

”Zbog krivičnog djela povreda slobode, opredjeljenja pri glasanju 5 lica, zbog krivičnog djela sastavljanjem netačnih biračkih spiskova 992 lica, zbog krivičnog djela falsifikovanje rezultata glasanja 8 lica”, dodaje se.

Kako se ističe u Izvještaju, povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv polne slobode za 32,07%.

Povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv braka i porodice za 18,7%.

Takođe, povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv prava iz rada za 227,27%.

U izvještajnoj godini zbog krivičnih djela protiv intelektualne svojine nije bilo prijavljenih lica.

Povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv imovine za 2,23%.

”Povećan je broj prijavljenih lica zbog krivičnih djela protiv službene dužnosti za 10,02. Po pojedinim krivičnim djelima i prijavljenim licima, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja 372 lica, zbog krivičnog djela nesavjesan rad u službi 157 lica, zbog krivičnog djela prevara u službi nije bilo prijavljenih lica”, piše u Izvještaju.

Kako se navodi, u izvještajnoj godini podnijete su krivične prijave protiv 10.742 poznata učinioca krivičnih djela.

Iz stvarne nadležnosti osnovnih i viših tužilaštava protiv 9.577 poznatih punoljetnih lica, a maloljetnih 229 lica. Iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva podnijeto je prijava protiv 936 poznata punoljetna lica.

MJERE TAJNOG NADZORA

U Izvještaju o radu navodi se da su u okviru mjera tajnog nadzora, u izvještajnoj godini, državna tužilaštva formirala 97 predmeta za 114 mjera, od čega je 110 mjera usvojeno i određeno naredbom sudije za istragu, dok su četiri predloga odbijena.

Na inicijativu Uprave policije predložene su 97 mjere, na predlog državnih tužilaca 17 mjera.

KRIVIČNE PRIJAVE

U izvještajnoj godini, Državnom tužilaštvu prijavljeno je 10.513 punoljetnih učinilaca krivičnih djela. Od toga, Specijalnom državnom tužilaštvu su prijavljena 936 lica, osnovnim državnim tužilaštvima je prijavljeno 8.996 lica, a višim državnim tužilaštvima u Podgorici i Bijelom Polju 581 lice.

U istoj godini državni tužioci zaključili ukupno 296 sporazuma o priznanju krivice, od čega 272 sporazuma sa fizičkim licima, 12 sporazuma sa pravnim licima i 12 sporazuma sa odgovornim licima u pravnim licima.

Specijalno državno tužilaštvo u toku 2021. godine pokrenulo je finansijske istrage u 25 predmeta, protiv 150 fizičkih i 6 pravnih lica i donijeli naredbu o proširenju finansijske istrage u 1 predmetu protiv 6 fizičkih i 5 pravnih lica.

OPTUŽENJA, PRESUDE I ŽALBE

U Državnom tužilaštvu, u izvještajnom periodu, optuženo je ukupno 4.170 lica, pa je sa 3.561 neriješenim optuženjem iz prethodnog perioda i 30 ustupljenih optuženja od drugih tužilaštava, bilo u radu kod suda ukupno optuženja protiv 7.761 lica.

”Osnovna i viša državna tužilaštva, u 2021. godini, optužila su 4.017 lica, od čega su protiv 424 lica podignute optužnice poslije sprovedene istrage, protiv 266 lica neposredne optužnice, dok je protiv 3.327 lica podnijet optužni predlog. Uz neriješena optuženja iz ranijih godina, kao i optuženja protiv 30 lica primljenih od drugih tužilaštava u izvještajnoj godini, kod suda je bilo optuženja protiv 7.177 lica. Od toga u nadležnosti viših državnih tužilaštava protiv 760 lica, a u nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava protiv 6.417 lica”, piše u Izvještaju.

Specijalno državno tužilaštvo je, kako se navodi, u 2021. godini optužilo 153 lica, od čega je protiv 141 lica podignuta optužnica poslije sprovedene istrage, protiv 1 lica neposredna optužnica, dok je protiv 11 lica podignut optužni predlog.

Uz neriješeno 431 optuženje iz ranijeg perioda, u izvještajnom periodu je kod suda bilo optuženja protiv ukupno 584 lica.

”Sud je u 2021. godini, postupajući po optuženjima osnovnih i viših državnih tužilaštava, donio odluke protiv 3.638 lica, od čega protiv 3.426 lica ili 94,17% donio osuđujuće presude, protiv 102 lica oslobađajuće presude, protiv 30 lica odbijajuće presude, protiv 21 lica odlučeno je rješenjem o izricanju mjere bezbjednosti, dok su protiv 41 lica optuženja ustupljena, a protiv 19 lica obustavljena”, piše u Izvještaju.

Kako se dodaje, na kraju 2021. godine ostalo je neriješeno optuženja protiv 3.535 lica, što je u poređenju sa 2020. godinom, kada je ostalo neriješeno 3.592 optuženja, manje za 57 lica, odnosno pad od 1,58%.

”Po optuženjima Specijalnog državnog tužilaštva, sud je u 2021. godini donio odluke protiv 84 lica. Protiv 83 lica ili 98,81% sudovi su donijeli osuđujuće presude, dok je u odnosu na 1 lice odlučeno rješenjem – izricanjem mjere bezbjednosti”, navodi se.

Na kraju 2021. godine ostalo je neriješeno optuženja protiv 499 lica, što je u poređenju sa 2020. godinom, kada je ostalo neriješeno 458 optuženja, više za 41 lice, odnosno 8,22%.

U izvještajnom periodu sud je riješio žalbe državnih tužilaca protiv 282 lica, dok je na kraju 2021. godine ostalo neriješenih žalbi protiv 171 lica, imajući u vidu i one koje su izjavljene u ranijem periodu.

Na kraju izvještajne godine kod suda je ostalo neriješenih žalbi protiv 171 lica.

Specijalnom državnom tužilaštvu su u izvještajnom periodu podnijete prijave protiv 10 nepoznatih učinioca krivičnih djela. Uz krivične prijave koje su ostale u radu iz ranijeg perioda protiv 10 nepoznatih učinilaca, ukupno bilo 20 nepoznatih učinilaca.

Kako stoji u Izvještaju, prijave protiv 8 učinioca su ustupljene drugom tužilaštvu, protiv 3 nepoznata učinioca su prevedene u KS upisnik za poznate punoljetne učinioce, dok su prijave protiv 9 nepoznatih učinilaca ostale u radu na kraju izvještajnog perioda.

KRIVIČNA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE

Zbog izvršenja krivičnih djela protiv braka i porodice, u 2021. godini prijavljeno je 627
punoljetnih lica
. Uz neriješene prijave iz prethodnog perioda protiv 71 lica, državna tužilaštva imala su u radu krivičnih prijava protiv 698 lica.

”Državni tužioci su protiv 179 lica odbacili krivičnu prijavu, protiv 413 lica podnijet je optužni predlog, protiv 22 lica prijava je ustupljena. Na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješeno prijava protiv 84 lica”, stoji u Izvještaju o radu.

Kako se dodaje, zbog izvršenja krivičnog djela – vanbračna zajednica sa maloljetnikom u 2021. godini prijavljeno je 7 lica, pa je sa neriješenom prijavom iz ranijeg perioda protiv 1 lica, u radu bilo prijava protiv 8 lica.

”Državni tužioci su protiv 4 lica odbacili krivičnu prijavu, protiv 4 lica podnijet je optužni predlog. Kod suda bilo je u radu optuženja protiv 11 lica. Protiv 6 lica donijeta je osuđujuća presuda – uslovna osuda, protiv 1 lica optuženje je obustavljeno. Na kraju 2021. godine u radu je ostalo neriješenih optuženja protiv 6 lica”, navodi se.

Dodatno, zbog izvršenja krivičnog djela – oduzimanje maloljetnog lica u 2021. godini prijavljeno je 40 lica, pa je sa neriješenim prijavama iz ranijeg perioda protiv 5 lica, bilo u radu prijava protiv 45 lica.

”Državni tužioci su protiv 19 lica odbacili krivičnu prijavu, protiv 10 lica podnijet je optužni predlog, protiv 7 lica prijava je ustupljena, dok je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješeno prijava protiv 9 lica. Uz neriješena optuženja iz ranijeg perioda, kod suda bilo je u radu optuženja protiv 12 lica. Protiv 5 lica donijeta je osuđujuća presuda, protiv 1 lica novčana kazna, protiv 3 lica uslovna osuda, protiv 1 lica izrečena je sudska opomena, protiv 1 lica donijeta oslobađajuća presuda. Na kraju 2021. godine ostala su neriješena optuženja protiv 6 lica”, piše u Izvještaju.

Kako se navodi, zbog izvršenja krivičnog djela – zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, u 2021. godini prijavljeno je 13 lica, pa je sa neriješenim prijavama iz ranijeg perioda protiv 3 lica, bilo u radu prijava protiv 16 lica.

”Državni tužioci su protiv 11 lica odbacili krivičnu prijavu, dok je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješeno prijava protiv 5 lica. Kod suda je bilo u radu optuženja protiv 3 lica. Protiv 2 lica donijeta je osuđujuća presuda – kazna zatvora. Na kraju 2021. godine kod suda je ostalo neriješeno optuženje protiv 1 lica”, piše u Izvještaju.

Zbog izvršenja krivičnog djela – nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, u 2021. godini prijavljeno je 340 lica, pa je sa neriješenim prijavama iz ranijeg perioda protiv 17 lica, bilo u radu prijava protiv 357 lica.

”Državni tužioci su protiv 109 lica odbacili krivičnu prijavu, protiv 223 lica podnijet je optužni
predlog, protiv 2 lica prijava je ustupljena. Na kraju izvještajnog perioda ostale su neriješene prijave protiv 23 lica. Uz neriješena optuženja iz ranijeg perioda, kod suda je bilo u radu optuženja protiv 308 lica”, dodaje se.

Kako se ističe, protiv 167 lica donijeta je osuđujuća presuda, od čega protiv 70 lica kazna zatvora, protiv 4 lica novčana kazna, protiv 85 lica izrečena je uslovna osuda, protiv 8 lica rad u javnom interesu, protiv 12 lica sporazum o priznanju krivice, protiv 4 lica izrečena je mjera bezbjednosti, protiv 3 lica oslobađajuća presuda, protiv 2 lica odbijajuća presuda, dok je protiv 1 lica optuženje ustupljeno.

Na kraju 2021. godine ostala su neriješena optuženja protiv 130 lica.

”Državni tužioci su izjavili žalbu na odluku suda protiv 21 lica, od čega protiv 17 lica zbog odluke o kazni i iz drugih razloga protiv 4 lica, pa je sa neriješenim žalbama iz ranijeg perioda, kod suda bilo u radu žalbi protiv 22 lica.

Odlučujući po žalbama, sud je uvažio žalbu protiv 2 lica zbog odluke o kazni, protiv 7 lica odbio žalbe i to zbog odluke o kazni protiv 6 lica i iz drugih razloga protiv 1 lica”, precizirano je.

Na kraju izvještajnog perioda ostale su neriješene žalbe protiv 13 lica.

KOMPLETAN IZVJEŠTAJ MOŽETE PRONAĆI OVDJE.

Ovaj izvještaj odnosi se na rad Državnog tužilaštva za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine i na rad Tužilačkog savjeta koji je bio formiran, po Zakonu o Državnom tužilaštvu za period od prvih sedam mjeseci 2021. godine, jer je istom mandat prestao 05.08.2021. godine proglašenjem šest novih članova Tužilačkog savjeta od strane predsjednika Skupštine Crne Gore, a u kojem novom sastavu Savjet, zbog nemogućnosti obezbjeđivanja kvoruma, nije radio.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Jakovu Milatoviću nije dozvoljeno da uđe u Katedralu Sv. Tripuna

SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE: Nakon što je Lejla Kašić optužila Ramba Amadeusa, oglasile su se i druge javne ličnosti

Dogovoren TV duel Đukanović-Mandić: Prenos na Prvoj i E TV

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević govorio na sahrani Ranka Eskobara