Izvor: Pobjeda

Tim po volji ministra koštaće više miliona

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odlučilo je da raskine ugovore sa stručnim timovima za izradu prostornog plana Crne Gore do 2040. i plana generalne regulacije Crne Gore do 2030, piše Pobjeda.
Tim po volji ministra koštaće više miliona

Ministarstvo raskida ugovore sa stručnjacima za izradu prostornog plana i plana generalne regulacije, oni traže odštetu

Timove za izradu tih planskih dokumenata o namjeri za raskid ugovora Ministarstvo je obavijestilo krajem prošle godine. Iz tog vladinog resora prošle sedmice nijesu imali vremena da potvrde Pobjedi ovu informaciju i odgovore zašto se Ministarstvo odlučilo na taj potez.

Rukovodilac izrade prostornog plana mr Svetlana Jovanović smatra da resorni ministar Ratko Mitrović sa saradnicima nije imao punu informaciju o izradi plana, kao i do sada završenom poslu, dok sa druge strane rukovodilac izrade plana generalne regulacije Ksenija Vukmanović smatra da nije u pitanju ministrova neobaviještenost ili neznanje njegovog pravnog tima, već namjera da se stručni tim koji je zakonito izabran i koji je u svemu radio u skladu s ugovorom zamijeni nekim novim, po volji ministra.

Vukmanović najavljuje i tužbu u slučaju da Ministarstvo ostane pri stavu da ugovor treba raskinuti i upozorava da bi u tom slučaju naknada štete koju bi Vlada, odnosno građani Crne Gore, morali nadoknaditi ovom stručnom timu bila izuzetno velika s obzirom na to da se radi o ugovoru vrijednom dva miliona eura.

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2017, za teritoriju Crne Gore je predviđena izrada dva planska dokumenta – prostornog plana i plana generalne regulacije.

S obzirom na to da je trenutno važeći Prostorni plan Crne Gore urađen za period do 2020. godine, kao i većina planskih dokumenata nižeg reda, prethodno ministarstvo nadležno za planiranje prostora (Ministarstvo održivog razvoja i turizma) je tokom prošle godine započelo izradu novih planskih dokumenata – prostornog plana i plana generalne regulacije.

Rukovodilac izrade prostornog plana Crne Gore do 2040. godine mr Svetlana Jovanović, dipl. prostorni planer, koja se nalazi na čelu tima za izradu plana, saopštila je da je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 23. decembra prošle godine ovom stručnom timu poslalo obavještenje o raskidanju ugovora za izradu plana.

“Smatram da ministar sa saradnicima nije imao punu informaciju o izradi plana, kao i do sada završenom poslu, pa sam u ime stručnog tima kao rukovodilac izrade plana uputila dopis resornom ministarstvu i Vladi”, kazala je Jovanović.

Ona vjeruje da će se svi argumenti sagledati i da će Ministarstvo i Vlada donijeti najbolju odluku, koja će dovesti do kvalitetnog i blagovremenog završetka i donošenja plana.

“Prije konačne odluke Vlade i resornog ministarstva, ne mogu govoriti o daljem toku, nastavku rada na planu ili eventualnom raskidanju ugovora. Ono što mogu reći je da je izrada prostornog plana neophodna, a da li će se nastaviti ili će se njegova izrada organizovati u nekoj novoj ili izmijenjenoj organizaciji, o tome će donijeti odluku nadležno ministarstvo”, izjavila je Jovanović.

Ona smatra da će se sa nivoa Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uvažiti i vrednovati dosadašnji rad stručnog tima koji je angažovan na izradi prostornog plana Crne Gore.

“U svakom slučaju, ne može se osporiti stručnost i posvećenost onih koji su angažovani na izradi plana. Želim da naglasim da se stručni tim bavi profesionalno razvojem države u svim sektorima, bez političkih obilježja i uticaja, sa ciljem da se donese što bolja strategija i politika o profesionalno odgovornom i domaćinskom gazdovanju prostorom države”, naglasila je Jovanović.

Ona je podsjetila da visina naknade za izradu prostornog plana za rukovodioca i stručni tim iznosi 500.000 eura sa ukupnim pripadajućim porezima i prirezima. Pripremne aktivnosti za izradu plana započete su u februaru prošle godine.

“Bilo je potrebno obezbijediti podloge i studije za rad i uključiti predstavnike svih opština, kako bi aktivno učestvovali u izradi plana. Zato se kasnilo sa potpisivanjem ugovora o izradi plana”, rekla je Jovanović.

Ona je dodala da je ugovor o izradi prostornog plana potpisan 6. avgusta prošle godine.

“Predviđen je rok od 12 mjeseci za izradu plana, što znači do avgusta ove godine”, saopštila je Jovanović.

Ona je navela da je stručni tim za izradu prostornog plana Crne Gore do sada uradio analizu postojećeg stanja, uz osvrt na realizaciju važećeg Prostornog plana do 2020. godine, koja je dostavljena nekadašnjem Ministarstvu održivog razvoja 16. septembra prošle godine i koncept plana koji je dostavljen tom ministarstvu 17. novembra prošle godine.

“Do sada je naplaćena prva faza izrade plana, odnosno 20 odsto od ugovora”, precizirala je Jovanović.

Prema njenim riječima, na izradi plana je angažovano 48 stručnjaka iz različitih oblasti: 24 doktora nauka, 12 magistara i 12 saradnika sa različitim visokostručnim zvanjima.

Ona je navela da svi članovi stručnog tima imaju ekspertska ili visoko stručna znanja i iskustva iz oblasti za koju su zaduženi, kao i da su u stručnom timu imenovani i predstavnici opština.

“Stručni tim se ozbiljno posvetio izradi prostornog plana i ja sam zadovoljna dosadašnjim radom, posebno ako se imaju u vidu epidemiološke i političke okolnosti u kojima je izrada plana započeta”, istakla je Jovanović.

Ona je dodala da je za dalji proces rada neophodna podrška Ministarstva i konsultacije sa svim resorima i Vladom jer, svakako, poslove na izradi i donošenju planskog dokumenta po Zakonu vrši Ministarstvo, a rukovodilac izrade plana i stručni tim su angažovani po ugovoru za izradu plana.

“Završetak plana je planiran u skladu sa ugovorom, čime bi se obezbijedilo usvajanje plana u toku ove godine”, rekla je Jovanović.

Ona je dodala da se ovim planom utvrđuje i politika racionalnog korišćenja prostora i ravnomjeran razvoj svih funkcija i djelatnosti, pri čemu se u svim oblastima primjenjuju norme i standardi Evropske unije.

“Zato se njegovoj izradi pristupa sa velikom odgovornošću, kako od strane Vlade i resornog ministarstva, tako i stručnog tima koji se angažuje u njegovoj izradi”, naglasila je Jovanović.

Prema riječima Jovanović, poseban izazov pri izradi ovog plana je i potreba da se dosadašnji modeli i praksa u planiranju prostora i izgradnji objekata redefinišu u skladu sa uočenim problemima, u cilju postizanja očuvanja prostora, kontrole svih aktivnosti i dugoročno održivog razvoja.

“U tom cilju stručni tim je spreman da u planskim projekcijama predloži konkretna pravila i mjere za sprovođenje i realizaciju plana”, poručila je Jovanović.

Ona je dodala da je scenario razvoja koji u konceptu plana predlaže tim na čijem je čelu je uravnotežen regionalni razvoj, ekonomski prosperitetna, socijalno i ekološki zdrava i razvijena Crna Gora.

“To znači da je neophodno čuvati prirodne vrijednosti, a istovremeno stvarati bolje uslove za život i rad, kroz razvoj infrastrukture, energetike, poljoprivrede, šumarstva, obezbijediti humanije urbane sredine i razvijati ruralna područja, iskorijeniti nelegalnu izgradnju i voditi jasnu zemljišnu politiku, obezbijediti zaštitu prirodne i stvorene sredine u svim segmentima, a posebno u oblasti seizmičkog rizika i drugih hazarda, obezbijediti uravnotežen regionalni razvoj”, navela je Jovanović.

Ona je saopštila da je posebno značajno što stručni tim može definisanjem mjera ponuditi način za praćenje realizacije predloženih razvojnih opredjeljenja. Plan se, kako navodi, grafički radi na GIS platformi, što je takođe u skladu sa evropskim standardima u prostornom planiranju.

Rukovodilac izrade plana generalne regulacije Crne Gore do 2030. godine Ksenija Vukmanović, koja se nalazi na čelu tima za izradu tog dokumenta, saopštila je da je krajem decembra prošle godine, u periodu kada je stručni tim završavao pripremu prve faze planskog dokumenta ,,Analiza dokumentacije i postojećeg stanja“, ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović pisanim obavještenjem obavijestio stručni tim o raskidu ugovora o izradi plana generalne regulacije.

“Ministar je raskid ugovora obrazložio ,,saznanjima da će stručni tim prvu fazu planskog dokumenta završiti tek 1. marta, kao i da stručni tim“ ne može i neće ispuniti preuzete obaveze iz predmetnog ugovora”, kazala je Vukmanović.

Ona je navela da je tim odmah nakon prijema obavještenja o raskidu ministru poslao pisani odgovor u kojem je pojašnjen status na izradi PGR i najavljena brza predaja prve faze planskog dokumenta.

“Prva faza planskog dokumenta je predata Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 30. decembra prošle godine. U pratećem dopisu ministru je naglašeno da stručni tim ne vidi objektivne probleme na izradi ovog planskog dokumenta i da je spreman da svoj dio obaveze iz ugovora ispuni u dogovorenim rokovima”, rekla je Vukmanović.

Ona dodaje da su u fazi analize, za koju je radni tim uradio dopunska istraživanja, konstatovani ključni problemi u organizaciji i uređenju prostora Crne Gore pa onda ukazano na moguća rješenja.

“Sav taj rad podliježe stručnoj ocjeni – recenziji. Tokom izrade i donošenja planskog dokumenta nadležni organi i Vlada imaju prilike da u plan „ugrade“ svoju politiku i strateško opredjeljenje, a nakon usvajanja u Skupštini plan bi postao zvanični državni dokument”, saopštila je Vukmanović.

Ona smatra da je pogrešno i neodrživo eventualnu drugačiju viziju sistema uređenja i korišćenja prostora od aktuelne bazirati na nekorektnim i ishitrenim ocjenama rada tima za izradu ovog plana.

“Uprkos činjenici da smo predajom prve faze PGR demantovali ministrove raskidne uslove i tražili održavanje sastanka s njim, odgovor nijesmo dobili. To nam govori da nije u pitanju ministrova neobaviještenost ili neznanje njegovog pravnog tima, već namjera da se stručni tim koji je zakonito izabran i koji je u svemu radio u skladu s ugovorom zamijeni nekim novim, po volji ministru”, izjavila je Vukmanović.

Ona je navela da je ovaj stručni tim, s obzirom na profesionalnu nesigurnost u kojoj su se našli ,,nezakonitim“ raskidom ugovora, angažovao advokatsku kancelariju koja će, u slučaju da ovakav raskid ugovora ne bude preduprijeđen, podnijeti tužbu sudu.

“Radi se o ugovoru vrijednom dva miliona eura, tako da bi naknada štete koju bi Vlada, odnosno građani Crne Gore morali nadoknaditi stručnom timu bila izuzetno velika”, upozorila je Vukmanović.

Odluka o izradi plana generalne regulacije i odluka kojom je Vukmanović određena za rukovodioca za izradu plana su donijete u junu prošle godine. Ugovor o izradi plana je potpisan 31. jula prošle godine, između Dragane Čenić, u ime nekadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma, i Vukmanović u ime stručnog tima. Rok za završetak ovog planskog dokumenta je 24 mjeseca, odnosno kraj jula naredne godine.

Prema riječima Vukmanović, stručni tim za izradu plana čini 61 iskusni i dokazani stručnjak iz oblasti planiranja prostora – prostornih planera, hidrologa, biologa, geografa, inženjera: arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, hidrotehnike, elektrotehnike, mašinstva, tehnologije, poljoprivrede i šumarstva, ekonomista i pravnika.

“U ugovoru o izradi plana su imenovani svi članovi stručnog tima, njihove ugovorne obaveze i visine honorara koje bi po osnovu ugovornih obaveza trebalo da ostvare”, navela je Vukmanović.

Ona je saopštila da je po organizacionom modelu po kojem se radi ovaj plan, Ministarstvo preuzelo izuzetno značajnu ulogu organizatora izrade plana sa obavezom da obezbijedi podloge i neophodne podatke.

“U dosadašnjem radu, upravo u tom dijelu posla je bilo najviše problema što može biti uzrok eventualnih nedostataka, a kompetentnu i zvaničnu ocjenu o tome može dati samo recenziona komisija”, naglasila je Vukmanović.

Ona je dodala da sistemsko rješenje po kojem se PGR radi kao jedan plan (sačinjen od pet djelova), a koji ima regulacioni karakter, je u značajnom dijelu metodološka novina pa zahtijeva dodatni angažman organizatora njegove izrade i naročito organa koji bi ubuduće primjenjivali ovaj dokument.

Vukmanović je podsjetila da se plan generalne regulacije radi za cjelokupnu teritoriju Crne Gore u površini 13.886 kilometara kvadratnih, sa pripadajućim morskim prostorom u površini 2.540 km kvadratnih, na nivou pet planskih cjelina i to sjeverni region, središnji region, primorski region, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora sa zaštićenom okolinom, koje čine opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi i planska cjelina koju čine nacionalni parkovi.

Jovanović je istakla da je prostorni plan Crne Gore najvažniji strateški planski dokument koji obezbjeđuje osnovu buduće organizacije i uređenja prostora Crne Gore.

“Njime se određuju ciljevi, pravila i mjere prostornog razvoja države. Planira se budući razvoj privrednih i društvenih djelatnosti, kvalitetniji urbani i ruralni razvoj, razvoj infrastrukture, upravljanje otpadom, zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti, životne sredine. Planira se korišćenje područja mora, povezivanje sa okruženjem i prekogranična saradnja i drugo”, navela je Jovanović.

Novi model sagledavanja teritorije

Vukmanović je navela da se planom generalne regulacije utvrđuje novi model integralnog prostornog i funkcionalnog sagledavanja teritorije države Crne Gore, u okviru koga se definiše koncept zaštite, uređenja, korišćenja i razvoja prirodnih sistema i resursa (poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, vode, geološki resursi), koncept razvoja građevinskog područja, koncept razvoja saobraćaja i tehničke infrastrukture, koncept zaštite životne sredine, predjela, prirodnih i kulturnih dobara, koncept prekogranične saradnje i zemljišna politika.

“Konceptom organizacije prostora određuju se granice prostornih zahvata, objekti i objekti prirode koji su važni za dalji uravnotežen i održivi razvoj, čija uloga traži planerski tretman kroz urbanističku razradu, arhitektonsku interpretaciju, mjere zaštite i očuvanja ili prostornu intervenciju i uz poštovanje urbanističkog i kulturno-istorijskog konteksta prostora”, pojasnila je Vukmanović.

KANA: Rokovi za izradu planova će biti uveliko prekoračeni

Predstavnica grupe KANA (Ko ako ne arhitekt), arhitektica dr Milica Vujošević navela je da javnost nije upoznata dokle se stiglo sa izradom prostornog i plana generalne regulacije.

“Poznato nam je jedino da je donijeta odluka o izradi, budžet za izradu planova i da su odabrani rukovodioci timova koji su do sada bili angažovani na izradi većeg broja planova koji su kritikovani u prethodnom periodu zbog favorizovanja privatnih investicionih projekata u odnosu na javni interes”, saopštila je Vujošević.

Prema njenim riječima, izrada ovih planova obavezna je po zakonu još od 2017. godine, tako da se uveliko kasni i sa donošenjem odluka o izradi i sa samom izradom.

“Prema tome, pretpostavljamo da će ugovoreni rokovi za izradu biti uveliko prekoračeni. Postojeći prostorni plan prestao je da važi krajem prošle godine, a neophodno je da postoji jer je to krovni planski dokument, stoga ne znamo kako će nadležni riješiti ovaj problem”, istakla je Vujošević.

U grupi KANA smatraju da je plan generalne regulacije u zakonu zamišljen dosta apstraktno, obuhvata veliko područje, a obrađuje se do nivoa detaljnog urbanističkog rješenja za centre jedinica lokalnih samouprava.

“Ne možemo da zamislimo kako bi izgledao takav dokument ni ko su ljudi koji bi ga radili i koliko njih je potrebno, kao ni tehnološki dio tog procesa i dostupnost finalnog proizvoda široj javnosti, zbog same tehnološke zahtjevnosti. Teško je zamisliti da će biti moguće plan tog nivoa kompleksnosti uraditi kvalitetno u ovako kratkom vremenskom roku, naročito u pogledu uključivanja javnosti i detaljne analize postojećeg stanja”, rekla je Vujošević.

×

Preuzmite našu aplikaciju


Pratite nas na

Pridružite se našoj Viber zajednici

0 komentara


POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE

Nova televizija u Crnoj Gori: TVE od danas pred gledaocima

OPSTRUKCIJA LETA SA 200 NAVIJAČA „LAVICA“: Uprava podgoričkog aerodroma pokušava da spriječi odlazak za Ljubljanu

Crnogorski navijači u Sloveniji, uz ,,lavice” do kraja! (VIDEO)

Penzioner upisao Mašinski fakultet: Klupu dijeli sa studentima mlađim 70 godina